Weekend School

Norwegian Sunday School

Søndager fra kl. 10.00-12.00.

3 ulike klasser, med ca. 20 elever i hver av klassene

Alder: 5 – 15 år

Fag: Grunnleggende islam med fokus på tawhid og islam i en muslims hverdag, generell/grunnleggende kunnskap om islam, hadith, Profetens Sirah, historiene om profetene, 5 søylene i islam, 6 søylene av imaan, historier fra Quranen, Allahs 99 navn, tafsir juz amma, selvutvikling, bidra til å forbedre samfunnet.

Arabic Sunday School

Søndager fra kl. 12.00-14.30

4 ulike klasser, med ca. 15 elever i hver av klassene:

Alder: 4 – 17 år

Fag: Lære å lese og skrive arabiske tekster og grammatikk, resitere og forstå korte Sura i korantimen, fortellinger om Profeten og islams søyler, lære og resitere Surat Al kahf, Tafsir av den aktuelle Sura, i tillegg til læring av Tawhid, Hadith, Iman, Sira av profetene, selvutvikling, bidra til å forbedre samfunnet.

Sunday School in English language

Sundays from kl 15:00 – 17:00

6 different classes with approx. 10 students in each class

Age Groups: 5 – 18 years

Focus Areas:  Basic foundations of Islamic faith, life of Prophet Muhammad (PBUH), stories of Prophets, Islamic contribution towards the modern world, scientific miracles of Quran, memorization of short Surahs & Duas, Islamic morals & manners, brief overview of the Islamic history, basic Quranic teachings & Tafseer of some Surrahs, self-development, contribution towards the betterment of society.